privacyverklaring

De Voedingskundige volgt bij het verwerken van persoonsgegevens via internet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacyrechten van u te beschermen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op onze websites is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet die op 25 mei 2018 in werking is getreden, vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens. Deze wet regelt uw rechten bij het gebruik van uw persoonsgegevens door bedrijven, organisaties en instellingen. De wet is van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden via de website van De Voedingskundige.

Definitie persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een ge√Įdentificeerde of een identificeerbaar natuurlijk persoon. De identificatie vindt plaats aan de hand van onder meer een naam, een huisadres, een e-mailadres, een telefoonnummer. Het is dus informatie die u aan ons verstrekt over uzelf.

Omgang met uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden op een zorgvuldige en veilige manier verwerkt. De Voedingskundige zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, behalve als dat is aangegeven. Informatie over bezoeken aan onze website wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren.

Uw rechten
De AVG geeft u rechten om inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens bij welke organisaties worden verwerkt. U kunt daarbij gebruik maken van het inzagerecht, het recht op rectificatie van uw gegevens, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook van De Voedingskundige kunt u uitsluitsel krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt bij ons informeren welke gegevens van u worden verwerkt, met welk doel en wat er met uw gegevens gebeurt, of heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via onze contactpagina.